Program Lojalnościowy

I.DEFINICJE

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY (PROGRAM) – program organizowany przez Tuesday Company Sp. z o.o., ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa, NIP 5242787124, REGON 362954503, KRS 0000584612, w którym uczestniczą Klienci Sklepu Internetowego posiadający zarejestrowane Konto Klienta. W ramach Programu jego uczestnicy gromadzą punkty, za pomocą których możliwe jest dokonywanie płatności w Sklepie.

KONTO KLIENTA (KONTO) - panel, do którego Klient uzyskuje dostęp po zarejestrowaniu swoich danych osobowych w Sklepie.

KLIENT– osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

UCZESTNIK PROGRAMU- Klient, który dokonał rejestracji swoich danych osobowych w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem dziedzicpruski.pl.

TOWAR– rzecz objęta Umową Sprzedaży.

PRODUKT– towary i pozostałe Usługi dostępne w Sklepie.

UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.dziedzicpruski.pl, umożliwiający Klientowi zakup Produktu.

ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli złożone przez Klienta, które w sposób jednoznaczny i klarowny określa rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II.WSTĘP

Niniejszy regulamin opisuje zasady działania Programu Lojalnościowego organizowanego przez Tuesday Company Sp. z o.o., ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa, NIP 5242787124, REGON 362954503, KRS 0000584612 (zwaną dalej „Organizatorem”). W regulaminie opisane są warunki uczestnictwa w programie, oraz zasady przyznawania punktów za dokonywane zakupy.

Program Lojalnościowy funkcjonuje w ramach działania Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem dziedzicpruski.pl.

III.WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każdy Klient Sklepu Internetowego, który posiada zarejestrowane przez siebie Konto w Sklepie. Rejestracji Konta dokonać można bezpośrednio na stronie dziedzicpruski.pl.

Ilość zgromadzonych punktów w Programie Lojalnościowym Klient może sprawdzić wyłącznie poprzez zalogowanie się do swojego Konta Klienta i przechodząc do zakładki Program Lojalnościowy. Informacje te nie są przesyłane ani telefonicznie, ani poprzez e-mail.

IV.PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

Klient będący Uczestnikiem Programu otrzymuje punkty poprzez zakup towarów w Sklepie Internetowym dziedzicpruski.pl.

Punkty przyznawane są wg następującej reguły: Klient Sklepu będący jednocześnie Uczestnikiem Programu, otrzymuje 1 punkt za każde pełne 6,50 PLN brutto z wartości zamówienia złożonego w Sklepie dziedzicpruski.pl.

Punkty przyznawane są po opłaceniu przez Klienta wszelkich należności wynikających z zawartej ze Sklepem Umowy Sprzedaży. Punkty przyznawane są za każdy zakup tylko jeden raz.

W przypadku, kiedy Uczestnik Programu zrezygnuje z nabycia towarów, za zakup których otrzymał punkty, punkty te są odejmowane z Konta Klienta przez Organizatora Programu. Suma odjętych punktów wyliczana jest na podstawie wartości towarów, z których nabycia Klient zrezygnował, tj. za każde pełne 10zł brutto odejmowany jest 1 punkt. Klient może zrezygnować z nabycia towaru m.in. poprzez odstąpienie od umowy, zwrot nabytego towaru, itp.

Nie istnieje możliwość łączenia punktów gromadzonych na różnych Kontach Klienta. Gromadzone punkty są niezbywalne.

V.WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH PUNKTÓW

Punkty mogą zostać wykorzystane przy przyszłych zakupach dokonywanych w Sklepie przez Uczestnika Programu. Od Uczestnika Programu zależy, w którym momencie wykorzysta zgromadzone punkty.

Za pomocą zgromadzonych punktów Uczestnik Programu może opłacić przyszłe zamówienia. Wartość jednego punktu równa jest 1 PLN brutto.

W celu wykorzystania zgromadzonych punktów, Uczestnik Programu składa zamówienie w Sklepie, a następnie po przejściu do koszyka, w polu „Wybierz rodzaj płatności” z listy rozwijanej wybiera „Płatność punktami”. Wartość zgromadzonych punktów musi w pełni pokrywać wartość zamówienia, w przypadku którego Uczestnik Programu chce dokonać płatności punktami. W przypadku, kiedy całkowita wartość zgromadzonych punktów jest niższa niż wartość zamówienia, dokonanie płatności punktami jest niemożliwe.

Punkty nie są wymieniane na pieniądze.

Punkty przyznawane są bezterminowo i nie wygasają.

VI.USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Organizator Programu ma prawo do wypowiedzenia uczestnictwa w Programie w każdym czasie każdemu Uczestnikowi, który narusza zasady Regulaminu Sklepu (dostępnego na stronie https://dziedzicpruski.pl/Regulamin-sklepu-cterms-pol-29.html) oraz Regulaminu Programu Lojalnościowego. Okres wypowiedzenia ustala się na 14 dni, liczone od daty złożenia Uczestnikowi przez Organizatora Programu oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Organizator zaprzestaje przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach realizacji Programu w momencie otrzymania oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z udziału w Programie Lojalnościowym.

Uczestnik, którego uczestnictwo w programie ustaje, traci wszystkie zgromadzone i niewykorzystane punkty.

VII.ZMIANA REGULAMINU PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Tuesday Company Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Programu Lojalnościowego w każdym momencie prowadzonej działalności. Zmiany Regulaminu obowiązują wyłącznie dla Umów Sprzedaży zawartych po dokonaniu danej zmiany w niniejszym Regulaminie. Dla wcześniejszych Zamówień stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Uczestnik Programu zostanie poinformowany o wprowadzonych w Regulaminie zmianach drogą pisemną na podany w czasie rejestracji adres e-mail. Zmiany są wiążące dla Klienta, jeżeli został on prawidłowo poinformowany o zmianach i jeżeli Klient nie zrezygnował z uczestnictwa w Progamie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Programu Lojalnościowego. Stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie Sklepu oraz będzie przesłana Uczestnikom Programu na podany adres e-mail co najmniej na 30 dni przed zakończeniem Programu. Uczestnik programu będzie mógł wykorzystać zgromadzone punkty w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o zakończeniu funkcjonowania Programu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Zasady poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Programu Lojalnościowego opisane są w Regulaminie Sklepu dostępnym na stronie https://dziedzicpruski.pl/Regulamin-sklepu-cterms-pol-29.html oraz w Polityce Prywatności będącej do wglądu na stronie https://dziedzicpruski.pl/Polityka-prywatnosci-cterms-pol-28.html.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel