Darmowa dostawa od 149zł na terenie Polski

Szukaj

Produkty

Kategorie

Kolekcje

Producenci

Brak wyników

Regulamin TALONÓW

Regulamin TALONÓW - obowiązuje od dnia 14.12.2012 r.


I. Definicje

Wydawca – Tuesday Company Sp. z o.o., ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa, NIP 5242787124, REGON 362954503, KRS 0000584612

Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.dziedzicpruski.pl, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu.

Talon – narzędzie uprawniające Klienta do nabycia na jego podstawie Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Talonu.

Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Talon w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

Klient – Użytkownik, Nabywca lub każdorazowy posiadacz Talonu, korzystający z Talonu.

Towary – produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu.


Usługa Płatnicza – usługa PayU, przelew tradycyjny, karta płatnicza, płatność przy odbiorze.

Regulamin DziedzicPruski.pl – zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, zamieszczone na stronie

https://dziedzicpruski.pl/strona/regulamin


II. Warunki ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Talonu.

Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania Talonu do realizacji w Sklepie Internetowym. Talon nabywany jest w drodze Umowy Sprzedaży w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne. Przekazanie Nabywcy Talonu zakupionego online, nastąpi w drodze korespondencji na adres Klienta wskazany w ustawieniach konta Klienta w Sklepie Internetowym. Nabywca po dokonaniu płatności za Talon otrzymuje ją w ciągu kolejnych 2 dni roboczych od momentu dokonania płatności za Talon.

Zapłata za Talon nabywany w ramach Sklepu Internetowego może nastąpić wyłącznie z wykorzystaniem Usługi Płatniczej udostępnianej w Sklepie Internetowym.

Wartość nominalna Talonu, który mogą nabyć Klienci, otrzymywanego w zamian za środki pieniężne wynosi w przypadku zakupu u Wydawcy 59 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych),
Talonu nie można zakupić przy użyciu drugiego Talonu.

Talon może być użyty wyłącznie w Sklepie Internetowym.

Talon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Talon nie zostanie zrealizowany w okresie ważności.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Talonem, jak również za utratę lub uszkodzenie Talonu z przyczyny nieleżących po stronie Wydawcy, po ich przekazaniu Nabywcy.

Talon jest ważny i aktywny przez okres 6 miesięcy od daty jego zakupu, chyba że informacja wskazana bezpośrednio na Talonie mówi inaczej. Upływ terminu ważności Talonu uniemożliwia dokonanie Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem Talonu w Sklepie Internetowym.


III. Zasady korzystania

Realizacja Talonu polega na nabyciu przez Klienta Towarów w Sklepie Internetowym w zamian za płatność dokonaną z wykorzystaniem Talonu.

Klient nie musi być w pełni zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu Internetowego, może widnieć jako “Gość” celem wykorzystania Talonu w Umowie Sprzedaży.

Przy realizacji Talonu, w związku z nabyciem Towarów, jego wartość nominalna ulegnie obniżeniu o cenę należną za zakupione przez Klienta Towary również z uwzględnieniem podatku VAT oraz koszt dostawy (jeżeli wartość zamówienia nie osiągnie wartości określającej, iż przesyłka jest darmowa).

W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Talonu, Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Towaru i wartości Talonu w drodze płatności dokonywanych za pośrednictwem Usługi Płatniczej.

Talon może zostać zrealizowany tylko raz w jednej płatności w Umowie Sprzedaży, przy czym może być to transakcja dotycząca jednego lub kilku Towarów, za które dokonana zostanie jedna płatność.

Przy realizacji Talonu Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Talonu – w takim przypadku reszta będzie możliwa do wykorzystania w innym terminie, nie przekraczającym 6 miesięcy od daty zakupu Talonu, wydana Klientowi w postaci nowego Talonu o odpowiednio obniżonej wartości.

Wydawca nie dopuszcza dokonania płatności w Sklepie Internetowym w ramach jednej Umowy Sprzedaży za pomocą kilku Talonów.

Klient nie ma możliwości wykorzystania Talonu w ramach Umowy Sprzedaży, w których do płatności:

a) korzysta z produktów ratalnych, kredytowych, itp. udostępnianych w Sklepie Internetowym w ramach Usługi Płatniczej,

b) wybrał opcję płatności przy odbiorze (przesyłki pobraniowe).


Wydawca ma prawo odmówić realizacji Talonu w przypadku:


a) upływu terminu ważności Talonu,

b) braku technicznej możliwości realizacji Talonu (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że Wydawca zrealizuje Talon niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie,

c) w przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu DziedzicPruski.pl lub gdy Klient podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych,

d) uprzedniego wykorzystania Talonu.

Talon po przekroczeniu terminu jego ważności jest nieważny.

IV. Reklamacje

Reklamacje w zakresie Talonów Klienci mogą składać bezpośrednio do Wydawcy.

Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz użyciem Talonów będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Klienta.

Klient może kontaktować się z Wydawcą w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
a) pisemnej na adres: Tuesday Company Sp. z o.o., ul. Kryniczna 7, 03-934 Warszawa
b) za pomocą adresu mailowego: pomoc@dziedzicpruski.pl

Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Wydawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.V. Zwroty

Nabywca może dokonać zwrotu Talonu nabytego bezpośrednio od Wydawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania Talonu.

Zwrotu Talonu nabytego bezpośrednio od Wydawcy Nabywca może dokonać pisząc na adres e-mail: pomoc@dziedzicpruski.pl. Wydawca dokonuje weryfikacji czy Talon, który Nabywca chce zwrócić jest aktywny, tzn. niewykorzystany wcześniej i po pozytywnej weryfikacji dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Talonu w drodze przelewu bankowego, a Talon zostanie dezaktywowany.

W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do zwrotu (odstąpienia od umowy) Towarów nabytych w Sklepie Internetowym, opłaconych Talonem, kwota stanowiąca równowartość zwróconego Towaru zostanie zwrócona Klientowi w postaci nowego Talonu. Jeżeli Klient nie otrzyma zwrotu w postaci nowego Talonu o wartości pierwotnej, każdorazowo powinien skontaktować się z Wydawcą na adres pomoc@dziedzicpruski.pl.


VI. Postanowienia końcowe

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: https://dziedzicpruski.pl/strona/regulamin-talonow/

Na żądanie Klienta Wydawca przekaże mu treść niniejszego Regulaminu w formie wiadomości e-mail.

Wydanie Talonu nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianie Regulaminu Wydawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie pod adresem: https://dziedzicpruski.pl/strona/regulamin-talonow/. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na wskazanej w zdaniu poprzednim stronie.

W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z regulaminem Sklepu Internetowego, dostępnym na stronie https://dziedzicpruski.pl/strona/regulamin/, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt